Mar 02

Manifest Dia de la Dona 2021

Manifest 8M 2021 / Manifiesto 8M 2021

Des del nostre compromís amb la justícia social, a la Fundació CEL ens sumem a les reivindicacions que dones i homes, entitats, associacions, administracions i sindicats fem per tal de visibilitzar la violència estructural i vulneració de drets cap a les dones en tots els àmbits i indrets amb les seves diverses i arrelades facetes:

• Desigualtat salarial. 

• Precarització i dificultats d’accés a un habitatge digne. 

• Nombre limitat de dones en llocs de poder i decisió. 

• Violència física, sexual i psicològica. 

• Manca de reconeixement i repartiment equitatiu del treball domèstic no remunerat i baixa corresponsabilitat real en les tasques de cura. 

• Baixa promoció i sostre de vidre en l’àmbit laboral. 

En la nostra acció estem sempre atents a promoure actituds  i comportaments de respecte, dignitat i igualtat de les dones vers els homes. Assenyalem les múltiples formes de violència normalitzada i fem una crida especial en el DIA DE LA DONA a no ser còmplices de les desigualtats.

 

Desde nuestro compromiso con la justicia social, en la Fundación CEL nos sumamos a las reivindicaciones que mujeres y hombres, entidades, asociaciones, administraciones y sindicatos hacemos para visibilizar la violencia estructural y la vulneración de derechos hacia las mujeres en todos los ámbitos y lugares con sus diversas y arraigadas facetas:

• Desigualdad salarial.

• Precarización y dificultades de acceso a una vivienda digna.

• Número limitado de mujeres en lugares de poder y decisión.

• Violencia física, sexual y psicológica.

• Falta de reconocimiento y reparto equitativo del trabajo doméstico no remunerado y baja corresponsabilidad real en las tareas de cuidados.

• Baja promoción y techo de cristal en el ámbito laboral.

En nuestra acción siempre estamos atentos a promover actitudes y comportamientos de respeto, dignidad e igualdad de las mujeres hacia los hombres. Señalamos las múltiples formas de violencia normalizada y hacemos un llamamiento especial en el DÍA DE LA MUJER a no ser cómplices de las desigualdades.