Espais de reforç educatiu

Espais de reforç educatiu

Barris on es desenvolupa el projecte

  • Sant Andreu
  • Bon Pastor

Descripció

El projecte s’emmarca en els projectes educatius més enllà del temps escolar, que
ajuden a reduir les desigualtats i milloren la cohesió social, des d’una estratègia comuna i compartida amb les entitats i el territori.
El projecte s’ha dissenyat partint dels serveis del programa CaixaProinfància, que ja s’està portant a terme des de fa tres cursos. És un projecte que ha estat funcionant i que és força valorat pels serveis del barri, tant al Bon Pastor com a Sant Andreu (serveis socials, escoles, famílies…).
Es contempla la participació de la comunitat, tant de les escoles com dels serveis socials, des del principi del procés, doncs són aquests qui detecten les situacions de necessitat de suport des del dia a dia de l’infant (escoles, Equip d’Asessorament Psicopedagògic, Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil) o de les famílies (serveis socials primaris, Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Equip d’Assistència
Primària de salut).
La metodologia que utilitzem està d’acord a les línies pedagògiques de la pròpia
entitat on s’entén que el infant és el protagonista del seu propi aprenentatge i el rol de l’educador/a consisteix en acompanyar-lo dins del seu propi procés d’ensenyament i aprenentatge.
L’educador/a parteix de la realitat individual de l’educant (el bagatge personal, les seves experiències, la seva zona de desenvolupament proper…) i li proporciona les eines i els recursos suficients, per tal de que l’ infant es pugui desenvolupar de manera integral i pugui participar dins de la societat de manera autònoma i activa dins d’aquesta. A més a més, s’utilitza una pedagogia constructivista i potenciant un aprenentage vivencial, per tal de que l’infant pugui atribuir sentit al seu aprenentatge fomentant la capacitat d’aprendre a aprendre, la creativitat i l’esperit crític.

Objectius del projecte

Objectiu general: acompanyar els infants i adolescents en el seguiment acadèmic facilitant un espai on poder reforçar i treballar de manera personalitzada les mancances acadèmiques, afectives, psicològiques i socials per una vida participativa en la societat.
Aquest objectiu general es concreta en els següents objectius específics:
1. Proporcionar técniques i hàbits d’estudi, potenciant la competència d’aprendre a aprendre.

2. Treballar els hàbits saludables.

3.Facilitar un espai on poder reforçar i treballar de manera personalitzada les  mancances acadèmiques, afectives, psicològiques i socials.

4. Programar activitats on els infants puguin treballar l’educació emocional per poder gestionar les seves emocions, adquirir vocabulari emocional i poder treballar la tolerància a la frustració.

5. Crear espais assamblearis on els infants puguin expressar com es senten i acompanyar-los dins del seu procés d’ensenyament i aprenentatge fomentantl’esperit crític i el desenvolupament moral.

6. Treballar la inclusió tant en gènere, orientació sexual, procedència…

7. Treballar l’acceptació i aprendre a conviure amb la diferència (necessitats educatives especials, procedència,…) en termes inclusius i on no hi hagi cap tipus d’exclusió per cap tipo de raó.

 

Activitats

  • Berenars saludables
  • Reforç educatiu
  •  Seguiment familiar i comunitari
  • Activitats complementàries: sortides o celebracions de l’any (Castanyada,
    Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, etc), ja siguin conjuntes a tots els espais, o conjuntes entre els diferents grups d’un espai concret.
  • Lleure educatiu