Espai Famílies

Espai Famílies

Barris on es desenvolupa el projecte

  • Bon Pastor

Descripció

Es tracta d’un servei d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc; és a dir, d’un conjunt d’actuacions professionals dirigides a donar a les famílies el suport necessari perquè puguin atendre correctament els seus fills o filles en situació de risc, fomentant, mitjançant el treball individual o en grup, l’adquisició d’habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals com capacitats relacionals dirigides a disminuir la situació de risc.
Els principis metodològics en els que és basa la nostra acció socioeducativa són:
– Es manté una forta vinculació amb l’entorn on desenvolupem l’acció, es té una estreta relació amb la realitat física i social que ens envolta i que es caracteritza per:
– Els infants i joves s’eduquen en el propi medi. El Centre s’ha de fer present en els processos, dinàmiques i realitats que afecten aquests.
– Plantejar el procés educatiu com una acció comunitària de lluita contra totes les formes de desavantatge social, cultural i escolar dels infants i adolescents, eliminant o minimitzant els efectes negatius i potenciant els positius.
– Realitzar una acollida individualitzada i diferenciada, adequant la intervenció a les necessitats de cada infant i adolescent.
El servei funciona en una temporalitat de 3 sessions al mes de mitjana durant 10 mesos, en horari de tarda i/o matí segons necessitat.

Objectius del projecte

Objectiu general 1: Capacitar a les famílies en competències parentals necessàries per la cura,
l’educació i el desenvolupament personal, social i afectiu del seus fills i filles.
Objectiu específic 1.1: Oferir eines i estratègies a les famílies per desenvolupar la tasca parental diària.
Objectiu específic 1.2: Crear espais d’intercanvi d’experiències i consells entre les pròpies famílies.
Objectiu específic 1.3: Ajudar a les famílies a prendre consciència de la seva situació familiar, la millora en el procès familiar es important per la millora de l’infant.
Objectiu general 2: Afavorir la creació de xarxes de suport social i convivència tan familiar com comunitària.
Objectiu específic 2.1: Facilitar espai de trobada a diferents famílies de la mateixa comunitat.
Objectiu específic 2.2: Donar a conèixer a les famílies els serveis i recursos del territori

Activitats

  • Assemblees participatives.
  •  Espais informals de contacte famílies -educadors/es.
  •  Reunions / Entrevistes educador/a – família, enfocades a facilitar recursos i orientacions sobre l’educació dels seus fills/es, l’establiment de pautes i límits, coordinar les accions educatives i consensuar els acords o objectius.
  • Programació d’activitats obertes a la participació dels infants amb les seves famílies per esdevenir un espai de relació entre els diferents membres (tallers, jocs, berenars, sortides…).
  • Espai específic per a les famílies: espais de trobada i formatius per treballar temes concrets
    de reflexió i formació respecte la criança dels fills i la relació amb aquests.