Espai de trobada per a joves

Espai de trobada per a joves

Barris on es desenvolupa el projecte

  • Bon Pastor

Descripció

Es constata la necessitat que els i les adolescents i joves rebin orientació per adquirir eines i suport davant el seu procés d’aprenentatge personal i procés acadèmic. Sobretot, en aquells i aquelles joves que degut a la seva condició socioeconòmica i origen cultural, necessiten d’un acompanyament més estable, permanent i continuat.
Es constata la necessitat comptar amb recursos especialitzats que des de paràmetres de qualitat educativa i d’acompanyament permanent, garanteixin drets socials i educatius dels i les participants.
Es constaten dificultats per a fer compatibles la situació econòmica familiar de molts
adolescents i joves, amb la formació postobligatòria.
Es constata l’existència de perfils i realitats personals d’adolescents i joves que necessiten de més oportunitats i condicions per a garantir l’equitat educativa i igualtat social, en un context en el que no sempre es troben garantits.
Es constata l’existència d’indicadors de salut que evidencien la necessitat de treballar en aquest àmbit: cal posar el focus en la intersecció adolescent/jove – educació – salut.
Es constata la necessitat que els i les adolescents i joves participants comptin amb un espai de referència, suficientment motivador i personalitzat, per a generar vincles positius entre ells i el propi projecte educatiu.

Objectius del projecte

Generar processos d’inclusió socioeducativa amb adolescents i joves en situació d’exclusió social, a partir dels 16 anys. Per a fer-ho, es promou un procés d’acompanyament integral i individualitzat, concretat en Pla Educatiu Individualitzat per part de l’ equip educatiu.
1. Promoure l’adhesió educativa dels adolescents i joves al sistema educatiu, fent front a situacions de desafecció educativa i/o desorientació acadèmica.
      1.1. Promoure un vincle positiu dels i les joves amb el seu procés d’ensenyament i d’aprenentatge promovent una actitud responsable sobre aquest mateix.
      1.2. Generar dispositius de suport i estratègies d’estimulació per a la millora del procés d’ensenyament i d’aprenentatge.
      1.3. Oferir eines educatives a partir de les potencialitats i necessitats individuals.
      1.4. Participar activament a la comunitat educativa amb mesures de millora.
2. Promoure l’adquisició gradual de competències lingüístiques, relacionals i d’aprenentatge,
per a fer front amb èxit a situacions educatives i socials pròpies d’un entorn multicultural.
      2.1. Oferir eines als joves per tal que adquireixin més competències per les relacions interculturals.
      2.2. Augmentar l’expectativa personal i acadèmica dels joves.
      2.3. Construir una identitat sexual més harmònica i saludable.
      2.4. Generar relacions de gènere igualitàries.
      2.5. Promoure una visió crítica i activa de la participació juvenil.

Activitats

Accions per l’adhesió educativa: espai permanent de suport i orientació a joves en relació a l permanència i/o el retorn al sistema educatiu, reforçament d’hàbits d’estudi, tècniques d’estudi.
Acompanyament, amb tutories individuals per a enfortir el vincle i les accions d’acompanyament
i orientació.
Activitats educatives i tallers, individuals i grupals.