Centre Obert Infantil-CEL Bon Pastor

El Centre Obert CEL Bon Pastor és un recurs diürn d’acció socioeducativa que pertany, per llei, a la xarxa de serveis socials d’atenció primària i el sistema de protecció a la infància i l’adolescència en risc social. En la seva acció preventiva, incideix tant en les causes com en les situacions concretes i possibilita el procés d’integració i socialització, especialment en les situacions de vulnerabilitat social. Actualment acull 30 nens / es i joves d’edats compreses entre els 6-16 anys del Barri de Bon Pastor.


La Fundació CEL, conjuntament amb Càritas Diocesana de Barcelona, ​​ha establert, com a objectiu prioritari, el compromís de millorar amb fermesa la qualitat de la intervenció educativa per als nens atesos i les seves famílies, així com la millora dels seus processos d’inclusió social.


L’entorn educatiu que ofereix el Centre Obert CEL Bon Pastor és una referència molt positiva per al barri i hi ha un alt nivell d’aprofitament d’aquest. És un recurs ubicat a l’entorn habitual dels nens / es i adolescents. Basa la seva intervenció des de l’educació social i compensatòria, en l’atenció personalitzada. Es realitza mitjançant el treball tutorial, individual, grupal, familiar i de forma interdisciplinària i comunitària, aquest recurs es considera una peça clau per a la integració social i el desenvolupament dels beneficiaris del projecte.


Es treballa perquè els nens en situació de risc social gaudeixin de les mateixes oportunitats que la resta de nens. S’ofereixen els programes de Caixa Pro infància desenvolupant les ajudes i subprogrames següents: Centre obert, reforç educatiu, equipament escolar, atenció psicoterapèutica, reforç individual (reeducacions) i activitats d’estiu.

OBJECTIUS

  1. Afavorir la integració social dels infants tot prevenint situacions d’exclusió i risc social
  • Desenvolupament de les habilitats socials
  • Coneixement de la pròpia realitat.

2. Potenciar el desenvolupament integral dels infants compensant els dèficits socioeducatius i afavorint l’assoliment d’aprenentatges.

  • Vetllar perquè els Infants segueixin un procés d’escolarització adequat a les seves possibilitats.
  • Promoure l’adquisició d’hàbits
  • Ajudar a ser conscient tant de les seves limitacions com de les capacitats.

3. Fer partícips a les famílies en els processos educatius dels infants orientant-les i recolzant-les en allò que requereixin i estigui dins les possibilitats del recurs. 

  • Fer una escolta activa de les famílies.
  • Orientar a les famílies a espais i serveis de formació, reflexió i lleure segons les seves necessitats.

4. Contribuir a la millora de l’entorn dels infants, facilitant relacions positives i afavorint l’acolliment dels mateixos per part de la comunitat.

  • Promoure els treballs en xarxa amb els diferents agents socials del barri.
  • Potenciar la integració dels infants a les activitats que s’ofereixen en el propi barri.